Fotoam-bavaka sy toriteny

Tonga aminao ny fiangonana: tadiavo ny fotoam-bavaka sy toriteny amin’ny video eto ambany.

MIATRIKA ADY NY MINO

18 Jona 2021, 22:18 mins

Fanompoam-pivavahana sy toriteny nataon’i Pasteur RAMANANTSOA Tovo Fetr’Antenaina teto Sodnac, Maurice, ho amin’ny alahady 9 May 2021.

"VAVAKA MAHASITRANA" (Sal 6)

18 Jona 2021, 19:59 mins

Fotoam-bavaka sy toriteny nataon’i Pasteur RAMANANTSOA Tovo Fetr’Antenaina teto Quatre Bornes, Maurice tamin’ny alahady 02 May 2021. Teny nifotorana Salamo 6.

"VAVAKA MAHASITRANA"
Misy dingana telo izany :
1) Miaiky hadisoana na mifona (And.1-3)
2) Mitalaho famonjena sy fanasitranana (And.4-7)
3) Mandroaka ny herin’ny maizina (And.8-10)

Misy vavaka amin’ny fahefana mandroaka ny asan’i Satana sy fanasitranana ny marary.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena.

"Hendre tahaka ny menarana ary morà tahaka ny voromailala" (Mat 10.16b)

18 Jona 2021, 21:28 mins

Toriteny natao taty ami’ny nosy Maurice ny 25 Aprily 2021 ka nalaina avy amin’ny Matio 10.16b.

"HENDRE TAHAKA NY MENARANA ARY MORA TAHAKA NY VOROMAILALA

A) HENDRE TAHAKA NY MENARANA
1) Aoka handinika tsara alohan’ny hanapa-kevitra
2) Aoka ho malina tsara manoloana izao tontolo izao

B) MORA TAHAKA NY VOROMAILALA
3) Hazony hatrany ny fahamasinana
4) Mahaiza mihavana amin’ny olona rehetra

"Ny dikan’ny nitsanganan’i Jesoa avy tamin’ny maty" (Matio 28.1-10)

18 Jona 2021, 30:05 mins

Toriteny nataon’i Pasteur RAMANANTSOA Tovo Fetr’Antenaina teto amin’ny nosy Maurice nandritra ny fihibohana ho amin’ny PASKA Alahady 04 Aprily 2021.

«NY DIKAN’NY NITSANGANAN’I JESOA AVY TAMIN’NY MATY»
(MATIO 28.1-10)
1) Tanteraka ny planin’Andriamanitra
2) Resy ny fahafatesana
3) Velona sy mahery ny finoana kristiana

Ireo zava-mahagaga niseho tamin’ny nanomboana an’i Jesoa

18 Jona 2021, 13: 46 mins

Toriteny nataon’i Pasteur RAMANANTSOA Tovo Fetr’Antenaina teto amin’ny Nosy Maurice ho amin’ny Zoma masina 02 Aprily 2021. Natao an-trano noho ny fihibohana.

"Ireo zava-mahagaga niseho tamin’ny nanoboana an’i Jesoa"

1) Aizina tambonin’ny tany
2) Nitriatra ny lamba tao amin’ny tempoly
3) Horohorontany

"JESOA TAO GETSEMANE" (Matio 26.36-46)

18 Jona 2021, 14:09 mins

Toriteny nataon’i Pasteur RAMANANTSOA Tovo Fetr’Antenaina ho an’ny Alakamisy masina 01 Aprily 2021 teto amin’ny Nosy Maurice.