Ny vokatry ny fanamarinan-tena. Joba 27.1-10

32:35min

Navoaka ny 10 May 2020

Joba (Olona)

 • Lehilahy niaina tany Oza, Edoma, Atsimon’Israely.
 • Tena mpivavaka sady mpisorona mpitondra fanatitra teo @ fokony
 • Lehilahy marina sady tian’I Jehovah
 • Nanan-janaka 10 mianadahy izy, ary nanan-karena koa.
 • Tsara laza sy mamy hoditra teo @ fiaraha-monina satria nanampy ny mahantra sy ny kamboty.

Fampahoriana 1er nahazo an’i Joba

 • Nisy nangalatra ny ombin’i Joba sy ny ampondrany.
 • Nisy nandoro ny ondrin’i Joba
 • Nisy nangalatra ny ramevany.
 • Matin’ny mpangalatra ny ankamaroan’ny mpimabina ny bibiny.
 • Maty nianjeran’ny trano ny zanany.
  + Saingy tsy mbola niala na nanome tsiny an’Atra i Joba.

Fampijaliana 2è nahazo an’i Joba

 • Lasa feno vay ny vatan’i Joba hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladia.

Namany Joba 3 LAHY

 • Elifaza, Bildada ary Zofara
 • Na dia mba naman’I Joba ihany aza dia nanakivy azy
 • Nanome tsiny azy hoe “Nanota mihitsy ianao fa manafina matoa tratran’izao sazin’Andriamanitra izao”

Joba 27.1-10

 • Ao antin’ny resaka nifanaovan’i Joba t@ izy telo lahy
 • Nanomboka nanamarin-tena Joba
 • And2 “Atra tsy nanome rariny ahy, Atra efa nampangidy ny aiko.
 • And5 "“Mandra-pialan’ ny aiko dia tsy hanaiky ho manan-tsiny aho”
 • Fotokevitr’i Joba : “Tsy nanota aho koa nahoana no hisedra fahoriana !?”
 • Nisy fotoana tena nanamarin-tena Joba

“Ny vokatry ny fanamarinan-tena” / Joba 27.1-10

1) Lasa miady @ A/tra

 • Ao @ toko 38-41 dia tena nanamarin-tena sy nanome tsiny an’Atra izy
 • Ny resany t@ izy 3 lahy eto koa aza dia efa nahitana izany adiny t@ Atra izany
  + And2 “Atra tsy nanome rariny ahy, Atra efa nampangidy ny aiko.
 • Fanomezan-tsiny an’Atra zany.
 • Tena manimba ny fifandraisantsika @ Atra izany
 • Tandremo fa alaim-panahy hanamarin-tena isika rehefa sedrain’Atra.
 • Nampitarazoka ny famonjen’Atra an’i Joba izany.
 • Samia mitandrina

2) Lasa manao vavaka diso

 • Mba nivavaka ihany Joba saingy vavaka manamarin-tena
 • Vavaka manozona ny hafa
 • And7 (DIEM) “Ny anjaran’ny ratsy fanahy anie no ho an’ny fahavaloko !
  Ary ny anjaran’ny olon-dratsy kosa no ho an’ny mpifanandrina amiko !
 • Hatr@ votoatin’ny vavaka nataony @ Atra no lasa nivaona
 • Nangataka t@ Atra izy mba hahazo ny anjaran’ny ratsy fanahy izay mifanandrina aminy sy izay manitsy ny fanamarinan-tenany.
 • Mivavaka isika nefa tsy hohenoin’Atra akory satria tsy araka ny sitrapony.
 • Ny Fariseo sy ny saridoseo no nanao toy izany ary nambaran’I JK mazava fa tsy ho tafiditra ny fanjakan’ny lanitra mihintsy.

3) Lasa mianiana mihintsy @ fanamarinan-tena

 • And5 “Mandra-pialan’ny aiko dia tsy hanaiky ny tenako ho manan-tsiny aho”.
 • Toa tsy afaka mba mihaino intsony fa ny azy ihany.
 • Tia mitompo teny fantatra
 • Lasa bontolo ka sarotra iresahana.
 • Tsy ara-panahy intsony isika satria tsy misy fahendrena
 • Lasa mpanandra-tena fa tsy mba manetry tena intsony.

4) Lasa mankahala ny hafa

 • Lasa mitsara ny fitondran’Atra ny hafa Joba.
 • Nampialona azy ireo ratsy toa voatahy, araka ny fijeriny.
 • Nameno fialonana sy fankahalana ny fony reo tsy mino an’Atra nefa tsy mba tratran’ny fahoriana toa azy
 • And.8-9 “Fa inona no fanantenan’ ny mpihatsaravelatsihy, raha miato ny ainy, ka tsoahan’ Andriamanitra ny fanahiny ? ”
  “Hihaino ny fitarainany va A/tra, raha ozoim-pahoriana izy ?
 • Te hilaza izy fa ianareo tsy tian’Atra akory noho izaho ary ho very any @ afobe ianareo raha maty.
 • Lasa mitsaratsara mora foana ny hafa.
 • Tsy tsaroantsika fa indraindray taratra @ firesantsika eny izany.

Teny famaranana

 • Na dia mpanompon’Atra aza Joba dia tena nanota tokoa
 • Ny Fanamarinan-tena mantsy no fara-tampon’ny ota satria fiapangana an’Atra
 • Tadidio fa ny fanamarinan-tena tsy hahazoantsika rariny eo anatrehan’ Atra na oviana na oviana.
 • Maika mampilentika sy mampahory antsika.
 • Ireo ny vokany : Simba ny fifandraisantsika @ Atra sy ny olona.
 • Ny fibebahana sy ny fifonana ihany no :
  + fanalahidy mampisokatra ny fon’Atra
  + mampitsotra haingana ny tànan’Atra
  + hanovan’Atra vetivety ny toe-po sy toe-panahintsika
  + Manatsara ny fitondran’Atra antsika, na kely na be fahotana vitantsika
 • Koa halaviro ny fanamarinan-tena.
 • Ny fandavanao hivavaka @ Atra dia efa fanamarinan-tena satria mihevi-tena ianao fa tsy nanota ary tsy misy tokony hifonanao.
 • Mazotoa miverina @ Atra sy mifona, fa voasoratra hoe :
  “Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ ny tsi-fahamarinana rehetra.

AMENA.