“JESOA TAO GETSEMANE” (Matio 26.36-46)

14:09 mins

Navoaka ny 18 Jona 2021

Toriteny nataon’i Pasteur RAMANANTSOA Tovo Fetr’Antenaina ho an’ny Alakamisy masina 01 Aprily 2021 teto amin’ny Nosy Maurice.

“JESOA TAO GETSEMANE” (Matio 26.36-46)
"36 Ary Jesosy mbamin’ ny mpianany dia tonga tao amin’ ny saha anankiray atao hoe Getsemane, ary hoy Izy tamin’ ny mpianany: Mipetraha eto aloha hianareo, raha mbola mankeroa hivavaka Aho. 37 Ary nitondra an’ i Petera mbamin’ izy roa lahy zanak’ i Zebedio Izy, dia nalahelo am-po sy ory indrindra. 38 Dia hoy Izy taminy: Fadiranovana loatra ny fanahiko, toy ny efa ho faty; mitoera eto, ka miaraha miari-tory amiko. 39 Ary nony nandroso kelikely Izy, dia niankohoka ka nivavaka hoe: Raiko ô, raha azo atao, dia aoka hesorina amiko ity kapoaka ity; nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao, fa ny Anao. 40 Ary nankeo amin’ ny mpianatra Izy ka nahita azy matory, dia hoy Izy tamin’ i Petera: Hay! tsy mahazaka ny miara-miari-tory amiko na dia ora iray ihany aza hianareo ! 41 Miareta tory sy mivavaha hianareo, mba tsy hidiranareo amin’ ny fakam-panahy; mety ihany ny fanahy, fa ny nofo no tsy manan-kery.
42 Dia nandeha fanindroany Izy ka nivavaka hoe: Raiko ô, raha tsy azo esorina ity, fa tsy maintsy hosotroiko, dia aoka ny sitraponao no hatao.
43 Ary nony tonga Izy, dia nahita azy matory indray; fa efa nilondolondo ny masony. 44 Ary rehefa nandao azy Izy ka lasa indray, dia nivavaka fanintelony ka nanao izany teny izany ihany.
45 Dia nankeo amin’ ny mpianatra Izy ka nanao taminy hoe: Matoria ary ankehitriny, ka mialà sasatra hianareo; indro, efa akaiky ny ora, ary ny Zanak’ olona hatolotra eo an-tànan’ ny mpanota.
46 Mitsangàna, andeha isika; indro fa efa akaiky ilay mamadika Ahy“.”JESOA TAO GETSEMANE" (Matio 26.36-46)
1) Nisedra adim-panahy noho ny fahoriana lalina ho entiny
2) Ory loatra noho ny fahalemen"ny mpianatra