Fisaintsainana sy andininy

Mandraisa lahatsoratra hosaintsainina tsy tapaka, andinin-teny hotadidinao mba hanampiana anao hahafantatra ny Tenin’Andriamanitra, hiaina izany isan’andro.

“Tandremo ny mamerina tsy an-kijanona ny tenin’ity bokin’ny Lalàna ity, ka saintsaino andro aman’alina, ka araho izay rehetra voasoratra eo, ary izay rehetra voasoratra eo dia hambinina ianao, dia hahomby” Josoa. 1:8