Mofon’aina anio

Hifaly dia hifaly ny rain’ny marina, Ary izay miteraka zaza hendry hanampifaliana aminy. Ohabolana 23:24
Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy any koa no iandrasantsika Mpamonjy, dia Jesosy Kristy Tompo, Filipiana 3:20
Ho an’ny mpiventy hira. Salamo nataon’i Davida. Ny lanitra mitory ny voninahitr’Andriamanitra; ary ny habakabaka manambara ny asan’ny tànany. Ny andro samy miteny amin’ny andro mandimby azy, ary ny alina samy manolo-pahalalana amin’ny alina mandimby azy. Salamo 19:1-2